NAKSKOV

[6.000 KWP], 2015

Location

Nakskov, Denmark

Installed Power

6.000 kWp

Solar Panel

Polycrystalline, 250 Wp

Module units

24.000